02-05-2017 Tarihli Meclis Gündem

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

            Tarih    :  02/05/2017                    

             Saat      :  16: 00

 

          I- AÇILIŞ

 

 II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

 III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

 IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-TEKA TEMEL Kazık Sondaj Mühendisler Mimarlık Laboratuvar İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Belediyemize ivazsız olarak bağışlanan 1 adet 2014 ISUZU marka çöp kamyonunun trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 

 

2-Romanya’nın PİTEŞTİ kentine davet edilen Efem Gençlik ve Spor Kulübü ekibinin Carpati Uluslararası Halk dansları yarışmasına katılması hk.

 

3- İlçemiz, Korutürk Mahallesinde ve tapunun 147 ada, 38 parsel sayılı taşınmazında bulunan B.H.A.(Sağlık Tesisi) için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı  değişikliği (PİN:UİP-3705,22)

 

4-  İlçemiz Çetin Emeç Mahallesinde ve tapunun 1383 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre ortaklığın giderilmesi.

 

5-5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre 9 Eylül Üniversitesi  ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Tapunun, 3331 ada, 35 parselinde kayıtlı belediyemiz hissesi üzerinde 30 yıl süreyle İntifa Hakkı kurulması hk. 

 

6-İlçemiz sınırları içerisinde Kadastro Müdürlüğünce   yürütülecek  çalışmalarda görev yapmak üzere    altı adet bilirkişinin seçilmesi.

 

7- 2016  Mali Yılı Kesin Hesabın görüşülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Hukuk Komisyonundan gelen “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro  cetvellerinden (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin onaylanmasına ilişkin raporun görüşülmesi.  

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ