İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 4 Telefon: 455 21 41 - 455 21 44

Hakkında
Müdürlüğümüz 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  29/11/2005 tarih ve 2006/9809 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararına dayalı olarak İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ olarak hizmetini yürütmektedir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü  5393  sayılı Belediye Kanunu,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434  sayılı Emekli Sandığı Kanunu,506 sayılı Sosyal  Sigortalar  Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre yapılmış bulunan  Yürürlükteki Toplu İş sözleşmesi bu konulara ek, kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatımızı düzenleyen diğer kanunların Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda mevcut çalışan Memur İşçi personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarının korunmasını ve devam ettirilmesine ihtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini gerek diğer kurumlardan nakil yoluyla gerekse yeni istihdamlar yaratılmak üzere düzenleme ve çalışmalar yapan  etkililik, verimlilik, işe devam, yer ve görev değişiklikleri, kurum içi anlaşmazlık, yakınmaları göz önünde tutarak kurumdaki sorunların saptanması, tanımlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bunların Belediye üst yönetiminin gündemine getirerek çözülmesini sağlayan, Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim semineri gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile aktaran ve bilgilendiren bir birimdir.
Bu itibarla; Balçova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak yetki ve sorumluluklarımızı  belirleyen yukarıda yazılı kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde Belediyemiz kuruluş tarihi itibariyle tüm Memur ve İşçi Personelimizin mevcut kadro ve pozisyonlarının korunması ve devam ettirilmesinde özlük haklarının takibinde Sosyal Haklardan yararlandırılmasında gerektiğinde taltif ve tecziye ettirilmeleri işlemlerinde, çalışma huzurunun sağlanması ile birlik ve beraberliğin temininde hukuk ve hakkaniyet içerisinde olmaya azami gayret sarf edilmektedir. Ayrıca; tüm çalışanlarımızın gerek Memur gerekse işçi olarak maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının ve kurum karşılığı kesintilerinin yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında tahakkuk ve tediyesine özen gösterilmekte ve gününde ödenmesi sağlanmaktadır.