Kişisel Verilerin Korunması Ve Saklanması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE SAKLANMASI POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

 

1.1. Giriş

 

Veri sorumlusu olarak Balçova Belediyesi için (“Belediye”) çalışanların ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması en önemli öncelikler arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması Politikası (“Politika”) ile yönetilen; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, ziyaretçilerimizin, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Herkes, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Belediye’miz, işbu Politika ile vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, ziyaretçilerimizin, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Belediye politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Belediye’miz tarafından gereken tüm özen gösterilmekte, idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

 1. Kapsam

 

Bu Politika; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, ziyaretçilerimizin, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

 1. Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacak olup yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulanacağı Belediye’miz tarafından kabul edilmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Belediye uygulamaları kapsamında somutlaştırarak düzenlemektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Belediye’miz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 12. maddesine uygun olarak; işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

Belediye’miz, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Belediye’miz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte ve rızaları doğrultusunda bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

 

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Belediye’miz, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda gereken dikkat ve özeni göstermektedir. Belediye’miz tarafından KVKK’nın 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir:

 

 • Belediye’miz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 

 • Belediye’miz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, aktarılmasını veya kişisel verilere başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

 • Belediye’miz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin engellenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları artırmaktadır.

 

 • Belediye’miz, veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Belediye’mizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara, veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir.

 

 • Belediye’miz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 • Belediye’miz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Belediye’mizin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

 • Belediye’miz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumun en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

 

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVKK’da özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Belediye’miz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Belediye’miz tarafından kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve bu kapsamda gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

2.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

 

Belediye’miz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Belediye’miz tarafından kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğu hakları ile ilgili aydınlatma yapılmaktadır.

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda KVKK’nın 11. maddesinde de kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı sayılmıştır. Belediye’miz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. maddesi ile KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

Ayrıca Belediye’miz ilgili kişileri, kişilerin açık rızasına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri hakkında, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunması hakkında ve KVKK’daki ilgili diğer hususlarda işbu Politika belgesi başta olmak üzere kamuya açık çeşitli dokümanlarla bilgilendirmektedir. Böylece kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında ilgililerin bilgilendirilmesi ve bu çerçevede hesap verilebilirlik ile şeffaflık sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi ve Kurum Personellerinin Eğitimi

 

Belediye’miz bünyesinde Kişisel Verileri Koruma Komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan Belediye’miz adına, KVKK’nın 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar komite içerisinde yer alan sorumlulara bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirler alınmaktadır. Belediye’miz tarafından dışarıdan bir hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilere kişisel verilerin aktarılması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte, Belediye’miz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmayan, 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na tabi olan veya Belediye’miz iştirakinden hizmet alınması sonucu çalışan personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır. Belediye’miz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na tabi çalışan personeller bakımından ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 26.12.2019 tarihli ve 2019/393 sayılı kararı doğrultusunda hareket etmektedir. Bu kapsamda çalışanlara kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında uymaları gereken usul ve esaslara dair ve yükümlülüklerini hatırlatan bilgilendirici mahiyette bir metin tebliğ edilmektedir.

 

Belediye’miz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 

3.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Belediye’miz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Belediye’miz, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

 

Belediye’miz, KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

Belediye’miz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

 

Belediye’miz, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede kişisel veriler, Belediye’mizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Belediye’mizin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerini koruması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Belediye azami özen yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu sebeple Belediye tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır ve bu hususlarda gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 

Belediye’miz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında ilgili kişisel verileri işlemektedir.

 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Belediye’miz, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

Belediye’miz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Belediye’miz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler, belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3. başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 

Belediye’miz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın “EK-2 Belediye Tarafından İşlenen Kişisel Veriler ve Amaçları” dokümanından ulaşılması mümkündür.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

İlgili kanunlarda veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık bir hüküm olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

 

       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 

       Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecek ve veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Belediye’mizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 

       Belediye’mizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 

Veri sahibinin kendisi tarafından kişisel verisinin alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Belediye’mizin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediye’mizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

Özel nitelikli kişisel veriler, Belediye’miz tarafından işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu ise özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu ise özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

3.4. Bina, Tesis Girişleri ile Bina, Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

 

Belediye’miz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Belediye’miz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile üçüncü kişi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve üçüncü kişi giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Belediye’miz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Bu kapsamda Belediye’miz, Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

 

Belediye’miz tarafından binada, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla üçüncü kişilerin görüntü kayıtları alınmaktadır. Belediye’miz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Belediye’mizin ve üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve üçüncü kişilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

 

Belediye’miz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Belediye çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Belediye’miz tarafından KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen, kamerayla kayıt dışında Belediye’miz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Belediye’miz binalarında ve tesislerinde üçüncü kişi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

Kamera izleme faaliyetine ilişkin ayrıntılı açıklamalara internet sitemiz üzerinden veya ilgili personele talebinizi ileterek Kamera İzleme ve Depolama Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

4.   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Belediye’miz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda;

 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Belediye’mizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediye’mizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda öngörülen hâllerin varlığı halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında yetkili kişi kurum kuruluşlarla paylaşılması gerekliliği var ise

 

aktarılmaktadır.

 

Belediye hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Belediye’miz bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın “EK-3 Belediye’miz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları” dokümanından ulaşılması mümkündür.

 

5.   BELEDİYE KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

Belediye’miz nezdinde, Belediye’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler aydınlatılmak suretiyle işlenmektedir.

 

Belediye’mizde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe sokulan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Belediye’mizin kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki veri kategorilerinde yer alan kişisel veriler bulunmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Özlük Verisi

Bu veri kategorisi kişilere ait bordro bilgileri, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Lokasyon Verisi

Bu veri kategorisi bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Mesleki Deneyim Verisi

Kişinin mesleğine, mesleki tecrübelerine ve eğitim bilgilerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Müşteri İşlem Verisi

Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fiş, alındı belgesi, kıymetli evrak bilgileri ve fatura bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Hukuki İşlem Verisi

Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği Verisi

Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler gibi işlem güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Risk Yönetimi

Bu veri kategorisi teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Kişiye ait kamera kayıtları, giriş çıkış kayıtları gibi fiziksel mekân güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık verilerine ilişkin veri grubudur.

Sendika Üyeliği

Kişinin üyeliğinin bulunduğu sendika bilgisini içermektedir.

Siyasi Parti Bilgileri

Bu veri kategorisi kişinin siyasi parti bilgisini içermektedir.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı kamusal ve cezai yaptırımlara ilişkin veri grubudur

Diğer

Veri Sorumluları Sicili’nde kategorize edilmeyen Askerlik Durum Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi ve Seyahat Bilgisi verilerini ifade etmektedir.

 

6.   KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

 

Belediye’miz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen durumlarda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Belediye’miz o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Belediye’miz uygulamaları ve kamu teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklamaktadır.

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVKK’nın 7. maddesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe konulan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Belediye’mizin politikalarına istinaden veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Belediye’miz bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup bu politika uyarınca hareket etmektedir.

 

7.   İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

Belediye’miz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir. Belediye’miz, ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

7.1   Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 

h. Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7.2. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 11. maddesinin 1. fıkrasında sayılan haklarını ileri süremezler:

 

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 

b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 

c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarati faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 

d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası  gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, KVKK’nın 11. maddesinin 1. fıkrasında sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 

b. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 

c. Kişisel veri işlemenin KVKK’nın verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

7.3. Kişisel İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, bu Politika’da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVKK’nın belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu doldurup imzalayarak Belediye’mize ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda düzenlemeler, Balçova Belediyesi Kişisel Veri Başvuru Formu’nda ve aydınlatma metinleri içerisinde yapılmıştır.

 

İlgili kişi,

 

 • “Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Balçova / İzmir”  adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile “Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Balçova / İzmir” adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,

 

 • Formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun balcovabelediyesi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Belediye’mize daha önce bildirilen ve Belediye’miz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla www.balcova.bel.tr adresine başvuru yapılması

 

yolları ile haklarını kullanabilir.

 

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;

 

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 

e. Talep konusu

 

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Belediye’mize iletilmesi gerekmektedir.

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

İnternet Adresi      :  www.balcova.bel.tr

Telefon Numarası :  0 (232) 455 20 00
E-Posta Adresi        :  balcova@balcova.bel.tr

KEP Adresi                :  balcovabelediyesi@hs01.kep.tr

Adres                          :  Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Balçova / İzmir

 

 

İşbu Politika, www.balcova.bel.tr adresinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda mevzuat değişiklikleri ve Belediye’miz politikaları uyarınca Politika’da değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Yapılan değişikliklerle birlikte Politika’nın güncel hali www.balcova.bel.tr adresinde ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 TANIMLAR

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 

Başvuru Formu: Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

 

Çalışan Adayı: Belediye’ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.

 

İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Belediye’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler.

 

İş Ortağı: Belediye’nin faaliyetlerini yürütürken bizzat veya ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; ziyaretçi, personel, vatandaş vb.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.). Tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi KVKK kapsamında değildir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

 

Tedarikçi: Belediye’nin faaliyetlerini yürütürken Belediye’nin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Belediye’ye hizmet sunan taraflar.

 

Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler. Örneğin; aile bireyleri, eski çalışanlar.

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin; Belediye’nin hizmet aldığı firmalar vb.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında Balçova Belediyesi veri sorumlusudur.

 

Verilerin Silinmesi: Belediye içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.

 

Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.

 

Ziyaretçi: Belediye’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaret eden gerçek kişiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 BELEDİYE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE AMAÇLARI

 

İlgili Kişi

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan

Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Mesleki Deneyim Verisi
Hukuki İşlem Verisi
Finans Verisi
Özlük Verisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Askerlik Verisi

Lokasyon Verisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlem Güvenliği Verisi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere bu kanunlara bağlı yönetmelikler uyarınca,

 

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 

amaçları ile çalışanlara ait kişisel veriler işlenmektedir.

Çalışan

Adli Sicil Kaydı Verisi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi gereğince, devlet memuru olabilmek için gerekli koşul niteliğinde olan kamu haklarından mahrum bulunmamak şartının sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile adli sicil kayıtları işlenmektedir.

Çalışan

Sendika Bilgisi Verisi

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediye’miz tarafından çalışanlara ait sendika bilgileri işlenmektedir.

Çalışan

Sağlık Bilgisi Verisi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesi gereğince iş yeri hekimi; çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak durumundadır. İlgili mevzuat gereğince; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Belediye’miz çalışanların göreve uygunluklarının takip edilebilmesi amacıyla çalışanların sağlık bilgileri işlenmektedir.

Ziyaretçi

Kimlik Verisi
Fiziksel Mekân Güvenliği

Ziyaretçilerin Belediye’ye giriş çıkışlarının takibi ile Belediye binasının güvenliğini sağlamak amacıyla, Belediye’mizin meşru menfaatleri doğrultusunda, Belediye bünyesinde yer alan kamera kayıtları ile ziyaretçilerin görüntüleri kayıt altında tutulmaktadır.

Ziyaretçi

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

İşlem Güvenliği Verisi
 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince sunulan internet hizmetinin kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığının kayıt altına alınması, kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanıcı bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla internet site ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri işlenmektedir.

Çalışan Adayı

Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Mesleki Deneyim Verisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Belediye’miz çalışan adaylarının işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas almak üzere; istihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla çalışan adaylarının kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, finans bilgilerini işlemektedir.

Vatandaş

Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Tapu Kayıt Bilgisi Verisi

Mesleki Deneyim Verisi

3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla;

 

 • Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı ruhsatına ilişkin bedelleri çıkartarak bunların ödenmesini sağlamak amacıyla vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri,

 

 • Belediye’ye gelen tadilat başvurularının değerlendirilmesi, ihale sözleşmelerinin hazırlanması, imar planı değişiklikleri için teknik raporların hazırlanması ve hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla vatandaşların kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi ve tadilat başvurusuna konu olan tapu kayıt bilgileri

 

işlenmektedir.

 

Vatandaş

Kimlik Verisi
İletişim Verisi

Finans Verisi

Fatura Bilgisi Verisi
Tapu Kayıt Bilgisi Verisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki İşlem Verisi

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince; Belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak, kiralama ve ihale işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Vatandaş

 

Kimlik Verisi
İletişim Verisi

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye, yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla vatandaşların talep ve şikâyetlerini değerlendirmek durumundadır. Bu kapsamda Çözüm Merkezi üzerinden Belediye’miz ile iletişime geçen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri işlenmektedir.

Vatandaş

Kimlik Verisi
İletişim Verisi

Finans Verisi

Hukuki İşlem Verisi

Belediye’miz 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince; toplum düzenini, genel ahlakı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak ve hukuk/icra işlerinin takibini sağlamak amacıyla vatandaşın kimlik, iletişim, finans bilgilerini, adli dosya bilgilerini ve icra dosyası bilgilerini işlemektedir.

Vatandaş

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Görsel ve İşitsel kayıtlar

Sağlık Bilgisi Verisi

Adli Sicil Kaydı Verisi

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince; yaşlılar, engelliler, kadınlar, hükümlü aileleri, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal yardım ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, ulaşım sistemlerinin planlanması için projeler hazırlanıp uygulanmasını sağlamak amacıyla kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve adli sicil kaydı verileri işlenmektedir.

Vatandaş

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Finans Verisi

Risk Yönetimi Verisi

Belediye’miz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre tarh ve tahakkuklarını yapmak, Belediye’ye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının tutulması, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapılması amacıyla vatandaşın kimlik bilgisini, iletişim bilgisini, finans bilgisini ve risk yönetimi bilgisini işlemektedir.

Vatandaş

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Sağlık Bilgisi Verisi

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye’miz sınırları içinde yaşayan vatandaşlara, halk sağlığının korunmasına yönelik olarak Hasta Nakil Ambulans hizmeti sağlanmaktadır. Belediye’miz söz konusu hasta vatandaşlarımıza hizmet sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve sağlık bilgileri işlenmektedir.

Vatandaş

Fiziksel Mekân Güvenliği

Vatandaşların Belediye’ye giriş çıkışlarının takibi ile Belediye binasının güvenliğini sağlamak amacıyla, Belediye’mizin meşru menfaatleri doğrultusunda, Belediye bünyesinde yer alan kamera kayıtları ile ziyaretçilerin görüntüleri kayıt altında tutulmaktadır.

Meclis Üyeleri

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Görsel Kayıt Verisi

Hukuki İşlem Verisi

Siyasi Düşünce Bilgisi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği uyarınca Kanun’da belirtilen önemli kararlar belediye meclisince alınmaktadır. Belediye Meclis kararlarının oluşturulması amacıyla encümen üyelerinin kimlik, iletişim, siyasi parti üyeliği, hukuki işlem bilgileri ve görsel kayıt bilgileri işlenmektedir.

Veli/Vasi/Temsilci

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Görsel Kayıt Verisi

Finans Verisi

Sağlık Verisi

Adli Sicil Kaydı Verisi

 

 

Belediye’miz 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince; yaşlılar, engelliler, hükümlü aileleri ve çocuklara yönelik sosyal yardım ve kültürel hizmetler yürütmekte olup bu kapsamda kurslar açmakta ve huzurevi kayıtları oluşturmaktadır. Söz konusu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın veli, vasi ve temsilcilerinin kimlik, iletişim, finans, sağlık, adli sicil kaydı ve görsel kayıt bilgileri işlenmektedir.

Veli/Vasi/Temsilci

Risk Yönetimi Verisi

Belediye’miz bünyesinde gerçekleştirilen hukuki işlerin takibini ve yürütülmesini sağlamak amacıyla risk yönetimi verileri işlenmektedir.

Habere Konu Kişi

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Görsel Kayıt Verisi

 

Belediye’miz gerçekleştirmiş olduğu sosyal ve kültürel hizmetlere ilişkin olarak web sitesi üzerinden haber paylaşımları yapmaktadır. Sosyal hizmetlerin sağlanması ve bu hizmetlerin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla, hizmetten yararlanan vatandaşlarımızın kimlik, iletişim ve görsel kayıt bilgileri işlenmektedir.

 

 

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

 

Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Araç Plaka Bilgisi

Finans Verisi
Mesleki Deneyim Verisi

Hukuki İşlem Verisi

Müşteri İşlem Verisi

Risk Yönetimi Verisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Adli Sicil Kaydı Verisi

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca birimlerdeki taleplerin niteliği esas alınarak birimin ihtiyacı olan tüm ürünlerin satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve ilgili tedarikçiye ödenmesini sağlamak,

 

Satın alma faaliyetleri kapsamında ürün ve hizmet alımlarında belirlenen yönteme göre ilgili evrakların hazırlanarak satın alma dosyasının düzenlenmesini organize etmek,

 

Nihai üründe direkt olarak kullanılan ürün/hizmetlerin satın alındığı tedarikçiler listesinin oluşturulmasını ve bu listenin güncelliğinin takip edilmesini koordine etmek,

 

Tedarikçilerin performans değerlendirilmelerinin yapılmasını ve ilgili kalite kayıtlarının saklanmasını koordine etmek,

 

Müdürlüklerin onaylanan ürün ve hizmet ihtiyaçları için keşif hesabını yapmak, ilgili müdürlük tarafından yapılmasını sağlamak,

 

Belediye’ye giriş çıkışlarının takibi ile Belediye binasının güvenliğini sağlamak amacıyla, Belediye’mizin meşru menfaatleri doğrultusunda, Belediye bünyesinde yer alan kamera kayıtları ile tedarikçilerin görüntülerini kayıt altında tutmak,

 

Belediye’miz bünyesinde gerçekleştirilen hukuki işlerin takibini ve yürütülmesini sağlamak,

 

Satın alınan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliğine yönelik işlemlerin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince; isteklinin gerçek kişi olması halinde, ihalelere katılmaktan yasaklananların sorgulamalarının yapılması amacı ve ihale süreçlerinin prosedürlere uygun olarak yapılabilmesi

 

amaçları ile tedarikçilerin kimlik, iletişim finans, mesleki deneyim, araç plaka bilgisi, adli sicil kayıtları, hukuki işlem, risk yönetimi, müşteri işlem ve fiziksel mekan güvenliği bilgileri işlemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

İlgili Kişiler

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

Vatandaş

Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması, uygulanması ve iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Tedarikçiler

Vatandaş

Çalışan

Belediye’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Belediye’nin faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Belediye’ye sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Vatandaş

Çalışan

Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanmasının ve uygulanmasının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Vatandaş

Çalışan

Veli/Vasi/Temsilci

Tedarikçiler

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Çalışan

Belediye’miz bünyesinde çalışan personelin istihdamını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.