Mali Hizmetler Müdürlüğü

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 2

Telefon:

455 20 51

455 20 52

455 20 53

455 20 54

455 20 55

455 20 56

455 20 59

Fax : 

259 19 60

E Posta

hesapisleri@balcova.bel.tr

Hakkında
Müdürlüğümüz Yasa Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde Belediye Bütçesinin hazırlanması ile başlayıp, kesin hesabın çıkartılmasına kadar olan süreçteki tüm işlemlerin takibini yapar. Belediyenin öz kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde yöneterek gelir  ve giderlerin yönetsel gerekler  ve yasal yükümlülükler  açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlar.

GELİR BİRİMİ

Telefon: 455 20 34

Belediyemiz görev alanı dahilinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili hükümler gereği Vergi-Resim ile Harçlarının tahakkuk ve 6183 sayılı Amme Alacağı Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununa göre tahsilatını yapmaktır. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107–127–133. maddeleri gereğince Belediyemiz alacağını teminen mükellef nezdinde tebligat ve yoklama yapmaktır. Gelir  Birimimiz Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Para Cezaları, Yol Harcamalarına Katılım Payı, İşgal Harcı, Elektrik Tüketim Vergisi, Haberleşme Vergisi tahakkuk ve tahsilâtını yapmakta olup; borçlu mükelleflere alacağımızı teminen tapu kütüğüne haciz şerhi koyulmaktadır. Belediyemizce toplanan Belediye Gelirlerine ait tahsildar  usulüne uygun olarak Belediyemiz hesabına bankaya para yatırılmasını sağlar. Posta çek hesabımıza ve banka hesabımıza gelen paralar  ile ilgili mükellefler  hesabına işlenip makbuzları kesilir